Ngày đăng 05/07/2020
Số điện thoại Loại giải Số tiền Ngày trúng thưởng
84934460xxx Giai tuan 100000 2020-07-04
84773990xxx Giai ngay 20000 2020-07-04
84764703xxx Giai ngay 20000 2020-07-04
84937542xxx Giai ngay 20000 2020-07-03
84937962xxx Giai ngay 20000 2020-07-03
84901266xxx Giai ngay 20000 2020-07-02
84707349xxx Giai ngay 20000 2020-07-02
84932064xxx Giai ngay 20000 2020-07-01
84786597xxx Giai ngay 20000 2020-07-01
84908102xxx Giai ngay 20000 2020-06-30
84933837xxx Giai ngay 20000 2020-06-30
84937352xxx Giai ngay 20000 2020-06-29
84939550xxx Giai ngay 20000 2020-06-29
84772468xxx Giai ngay 20000 2020-06-28
84932683xxx Giai ngay 20000 2020-06-28
84937832xxx Giai ngay 20000 2020-06-27
84703125xxx Giai ngay 20000 2020-06-27
84777741xxx Giai ngay 20000 2020-06-26
84932486xxx Giai ngay 20000 2020-06-26
84795562xxx Giai ngay 20000 2020-06-25